Reinforced Concrete Jacking Pipe

& precast concrete

ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก

ผลิตโดยเครื่องจักรควบคุมด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำลังการผลิตสูง
ใช้คอนกรีตแบบแห้งที่สลั้ม 0 ให้กำลังอัดที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐาน BSI BS 5911-120 และเหล็กมาตรฐาน มอก.

ข้อมูลเพิ่มเติม